Rekrutacja do przedszkola

Procedura odwoławcza

Procedura odwoławcza

 

REKRUTACJA 2020/2021

Przedłużenie rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych (ogólnodostępnych i integracyjnych) w szkołach podstawowych.

Rodzice, którzy nie zarejestrowali wniosków w systemie i nie przesłali ich
do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru mogą to zrobić w terminie
od 30 marca 2020 r. o godz. 13.00 do 23 kwietnia 2020 r.

Do 23 kwietnia 2020 r. przedłużono również termin na uzupełnienie braków
we wnioskach już złożonych.

Dokumenty można przesłać na adres e-mail p435@edu.um.warszawa.pl lub biedrowska.przedszkole435@gmail.com

Rodzice, którzy już złożyli wnioski nie muszą ponownie ich składać.

Nowy harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021

Data Etap rekrutacji/czynność rodzica
od do
Kontynuacja edukacji przedszkolnej
25 lutego 2 marca
godz. 16.00
Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych
3 marca

godz. 13.00

Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i szkół podstawowych.
3 marca

godz. 13.00

19 marca

godz. 20.00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie – pierwszy etap rejestracji wniosków
3 marca

godz. 13.00

 

20 marca

godz. 16.00

Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

UWAGA

1.     Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.

2.     Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej
o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej
na pierwszej pozycji na liście preferencji.

30 marca

godz. 13.00

23 kwietnia

godz. 20.00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie
drugi etap rejestracji wnioskówW celu skorygowania lub uzupełniania danych
we wnioskach już zatwierdzonych
, należy mailowo wystąpić do dyrektora przedszkola/szkoły pierwszego wyboru z wnioskiem o dokonanie korekty, a jeżeli korekta dotyczy kryteriów należy przesłać scan/zdjęcie dokumentów/oświadczeń potwierdzających ich spełnianie. 
30 kwietnia

godz. 13.00

23 kwietnia

godz. 22.00

 

 

Przesłanie na adres mailowy przedszkola/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

UWAGA

1.     Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy przesłać do każdej placówki wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.

2.     Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej
o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy przesłać do przedszkola/szkoły wskazanej
na pierwszej pozycji na liście preferencji.

12 maja

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.
12 maja

godz. 13.00

20 maja

do godz. 16.00

Potwierdzenie woli zapisu dziecka
do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane.
22 maja

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych
Procedura odwoławcza
od 22 maja W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić
do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
Wskazywanie miejsca realizacji wychowania przedszkolnego
8 czerwca

 

15 lipca

 

Wskazanie rodzicom dzieci nieprzyjętych innego przedszkola/szkoły, która przyjmie dziecko

 

31 sierpnia Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

 

 

Link do strony www BIURA EDUKACJI
http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki

 

 

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów rekrutacyjnych:

1) W oświadczeniu uniwersalnym prosimy o umieszczenie zapisu: „wszystkie podane przeze mnie dane są prawdziwe.” Dodatkowo, jeśli mieszkają Państwo w odległości do 3km od przedszkola, prosimy o umieszczenie zapisu: „oświadczam, że mieszkamy w odległości do 3km od przedszkola” – dotyczy dzieci 5 i 6 letnich.

Oświadczenie

2) Jeśli, jedno lub oboje rodziców rozlicza podatek dochodowy w Warszawie, prosimy o wypełnienie poniższego wniosku oraz załączenie dokumentu potwierdzającego: kserokopia pierwszej strony PIT z pieczęcią urzędu, albo UPO (urzędowe poświadczenie odbioru dokumentu elektronicznego), albo kserokopię karty warszawiaka ZTM z aktualnym e-hologramem.

Oświadczenie

3) Jako dokument potwierdzający zatrudnienie prosimy o wypełnienie przez zakład pracy „zaświadczenia o zatrudnieniu” W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej prosimy o wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informację z Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego prosimy o zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego. Osoby studiujące dziennie prosimy o zaświadczenie z uczelni.

4) Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie (netto) to obowiązujące kryterium rekrutacyjne do przedszkoli, które jest opcjonalne do wypełnienia i jest ono najmniej punktowanym kryterium, jednak szczególnie istotnym w sytuacji, gdy grupa kandydatów uzyska tyle samo punktów za pozostałe kryteria.

Oświadczenie

5) Za rodzinę wielodzietną uważa się rodzinę z trójką lub większą liczbą dzieci.

Oświadczenie

6) Pozostałe oświadczenia.

Samotne wychowywanie

Oświadczenie o niepełnosprawności

Oświadczenie o rodzinie zastępczej

Oświadczenie o pobycie w placówce opiekuńczej

Informacje dotyczące rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2020/2021 znajdują się pod następującym adresem:

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2020/2021

Współpracujemy z: