Raport o stanie zapewnienia dostepności_P435

Przedszkole Nr 435 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej przedszkola www.przedszkole435.waw.pl

Data publikacji deklaracji na stronie internetowej: 23.09.2020 r.
Data ostatniej aktualizacji: 10.10.2022 r.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Status pod względem zgodności z ustawą

Istniejąca strona internetowa www.przedszkole435.waw.pl zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przedszkole Nr 435 w Warszawie nie posiada aplikacji mobilnych.

Oświadczenie sporządzono dnia 23.09.2020 r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez zespół nauczycieli Przedszkole Nr 435 w Warszawie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Małgorzata Jabłońska adres poczty elektronicznej p435@eduwarszawa.pl, telefon: 723 244 861. Tą samą drogą można składać wnioski
o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie o jaki element chodzi oraz sposób kontaktu.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole Nr 435 w Warszawie stanowią oddziały:
– 9 oddziałów przy ulicy Tadeusza Pełczyńskiego 24 w Warszawie,
– 2 oddziały przy ulicy Bolkowskiej 4 w Warszawie.

Siedziba główna Przedszkola Nr 435 mieści się na parterze wielokondygnacyjnego budynku mieszkalnego przy ul. Gen. Tadeusza Pełczyńskiego 24 w Warszawie.

Dojścia piesze są od ulic Powstańców Śląskich, Górczewskiej, Lazurowej i Narwik. Przejścia dla pieszych od ul. Powstańców Śląskich i Górczewskiej posiadają sygnalizację świetlną, przejścia dla pieszych od ul. Lazurowej i Narwik oraz ul. Pełczyńskiego nie posiadają sygnalizacji świetlnej. Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów.

Najbliższe przystanki tramwajowe znajdują się w odległości 500 m przy ul. Powstańców Śląskich. Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości 500 m przy ulicach: Powstańców Śląskich, Górczewskiej, Lazurowej.

Filia Przedszkola Nr 435 mieści się w środku Osiedla Górce, na parterze wielokondygnacyjnego budynku mieszkalnego przy ul. Bolkowskiej 4 w Warszawie. Dojścia piesze są od ulic Powstańców Śląskich, Górczewskiej, Łagowskiej i Konarskiego. W okolicy przedszkola nie ma przejść dla pieszych oznakowanych sygnalizacją świetlną. Najbliższe przystanki autobusowe i tramwajowe znajdują się w odległości 300 m przy ulicy: Powstańców Śląskich i Górczewskiej.

Wejście do siedziby głównej Przedszkola Nr 435 znajduje się w ścianie bocznej budynku od strony ul. gen. T. Pełczyńskiego – jest wyposażone w drzwi przeszklone i jest dostępne dla osób na wózku inwalidzkim (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów).

Aby dostać się na teren przedszkola należy pokonać furtkę. Dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim jest podjazd. Aby wejść do budynku należy przejść przez pierwsze drzwi wejściowe, zadzwonić dzwonkiem w celu otworzenia drzwi wewnętrznych do holu przedszkola. Pracownik sekretariatu udzieli informacji interesantowi.

Siedziba główna Przedszkola Nr 435 mieści się na parterze budynku. Z holu głównego istnieje możliwość dotarcia do niezbędnych dla interesantów pomieszczeń: sekretariat, dyrektor przedszkola, wicedyrektor, kierownik gospodarczy.

W przedszkolu są schody prowadzące na poziom -1, gdzie znajdują się szatnie dla pracowników, pomieszczenia kuchenne i magazyny żywnościowe. Na parterze znajduje się kuchnia, zmywalnia, sale dydaktyczne i szatnia dla dzieci.

Wejście do filii Przedszkola Nr 435 przy ul. Bolkowskiej 4 znajduje się od frontu budynku. Aby wejść do placówki należy pokonać schody i drzwi wejściowe, posiadające dzwonek. Nie ma podjazdu dla wózków inwalidzkich. Pracownik sekretariatu udzieli informacji interesantowi i skieruje do siedziby głównej Przedszkola Nr 435, mieszczącej się przy ul. Pełczyńskiego 24. Z drzwi wejściowych wchodzi się bezpośrednio do szatni dla dzieci, z szatni do sal dydaktycznych. Z jednej sali dydaktycznej jest przejście do pomieszczeń kuchennych.

Zarówno w siedzibie głównej Przedszkola Nr 435 przy ul. Pełczyńskiego 24, jak i w filii Przedszkola Nr 435 przy ul. Bolkowskiej 4 nie ma pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnej oraz możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynkach nie ma oznaczeń brajlowskich.

Budynek filii Przedszkola Nr 435 przy ul. Bolkowskiej 4 nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

W pobliżu obu siedzib Przedszkola Nr 435 znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W siedzibie głównej Przedszkola Nr 435 przy ul. Pełczyńskiego 24 nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym. Warunkiem wstępu jest posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego, zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych, wyposażenie psa asystującego w uprząż.