Rekrutacja do przedszkola

Wirtualny spacer po przedszkolu

 

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

27 lutego – 4 marca godz. 16.00 rusza etap potwierdzenia kontynuowania edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Nr 435 na kolejny rok szkolny 2024/2025.

Deklaracja_kontynuowania_wychowania-przedszkolnego_2024_2025

 

REKRUTACJA 2024/2025

Rekrutacja do Przedszkola na rok szkolny 2024/2025 będzie odbywała się poprzez elektroniczny system rekrutacji.

 

System rekrutacyjny otwarty będzie od 5 marca br. od godz. 13.00 pod adresem:

przedszkola.edukacja.warszawa.pl

Rodzice będą mogli wprowadzić do systemu dane dziecka i dokonać rejestracji wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Zarejestrowany wniosek  można:

  • podpisać profilem zaufanym i przesłać w systemie rekrutacji razem z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru

lub

  • wydrukować, podpisać i  złożyć osobiście w godzinach 8.00 – 16.00 w siedzibie głównej Przedszkola Nr 435 przy ul. Pełczyńskiego 24 w Warszawie
  • wypełnić odręcznie papierowy wniosek i dostarczyć do placówki, informacje zawarte we wniosku wprowadzi do systemu informatycznego dyrektor przedszkola.

Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z zasadami oraz harmonogramem rekrutacji:

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2024/2025

Harmonogram

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Kryteria

 

Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego

  • Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
  • We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane przedszkola/szkoły (grupy rekrutacyjne) w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej. Przedszkole/szkoła wskazana na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazywana jest przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru.

 

Wszelkich informacji dotyczących rekrutacji można uzyskać pod numerem telefonu:

723244861 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej

p435@eduwarszawa.pl

 

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów rekrutacyjnych:

1) Oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w odległości do 3 km od przedszkola (dotyczy dzieci 6-letnich objętych obowiązkiem rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dziecka 5-letniego i dziecka z odroczonym obowiązkiem szkolnym).

2) Jeśli, jedno lub oboje rodziców rozlicza podatek dochodowy w Warszawie, prosimy o wypełnienie poniższego wniosku oraz załączenie dokumentu potwierdzającego: kserokopia pierwszej strony PIT z pieczęcią urzędu, albo UPO (urzędowe poświadczenie odbioru dokumentu elektronicznego), albo kserokopię karty warszawiaka ZTM z aktualnym e-hologramem.

3) Jako dokument potwierdzający zatrudnienie prosimy o wypełnienie przez zakład pracy „zaświadczenia o zatrudnieniu” W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej prosimy o wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informację z Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego prosimy o zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego. Osoby studiujące dziennie prosimy o zaświadczenie z uczelni.

4) Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie (netto) to obowiązujące kryterium rekrutacyjne do przedszkoli, które jest opcjonalne do wypełnienia i jest ono najmniej punktowanym kryterium, jednak szczególnie istotnym w sytuacji, gdy grupa kandydatów uzyska tyle samo punktów za pozostałe kryteria.

5) Za rodzinę wielodzietną uważa się rodzinę z trójką lub większą liczbą dzieci.

6) Pozostałe oświadczenia:
– Oświadczenie o samotnym wychowywaniu (Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem, art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe).
– Oświadczenie o niepełnosprawności.
– Oświadczenie o obowiązkowych szczepieniach ochronnych na potrzeby rekrutacji.

Współpracujemy z:
Skip to content