O przedszkolu

MISJA PRZEDSZKOLA

 • respektowanie faktu, że każde dziecko jest niepowtarzalną indywidualnością z własnymi możliwościami, zdolnościami oraz zainteresowaniami i ma prawo rozwijać się we właściwym dla siebie tempie
 • wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju każdego dziecka poprzez rozwijanie uzdolnień i zainteresowań, pobudzanie jego ciekawości świata
 • wspomaganie dzieci z różnego rodzaju trudnościami i deficytami
 • dokładanie starań by dzieci czuły się bezpiecznie, kochane, akceptowane i szczęśliwe, a także by były przygotowane do przeżywania sukcesu i do radzenia sobie z porażkami
 • kształtowanie w dziecku pozytywnego obrazu siebie, poczucia własnej wartości, wiary w swoje umiejętności
 • zapewnienie wychowankom potrzeby zaspokojenia bezpieczeństwa, akceptacji i poszanowania ich praw
 • promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia, w zgodzie ze sobą i środowiskiem
 • wykorzystanie metod i programów pracy zapewniających wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych
 • zapewnienie dzieciom nabycie wiedzy i umiejętności potrzebnych w szkole
 • realizowanie zadań w ścisłej współpracy z rodzicami dziecka oraz instytucjami wspierającymi działalność przedszkola
 • pełnienie funkcji opiekuńczej, wychowawczej i kształcącej
 • wspomaganie i ukierunkowanie wszechstronnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości
 • stawianie na indywidualny twórczy rozwój dziecka z uwzględnieniem jego aktywności w sferze fizycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej
 • wspieranie aktywność i kreatywność, rozwijanie talentów, wspomaganie w pokonywaniu trudności i barier
 • podmiotowe i indywidualne traktowanie każdego dziecka
 • dokładanie starań, by dziecko czuło się bezpiecznie, swobodnie, kochane, akceptowane i szczęśliwe, a także by było przygotowane do przeżywania sukcesu i do radzenia sobie z porażkami
 • kształtowanie w dziecku pozytywnego obrazu siebie, poczucia własnej wartości, wiary w swoje umiejętności
 • promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia, w zgodzie ze sobą i środowiskiem
 • kierowanie się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi
 • tworzenie pozytywnego klimatu by dzieci chętnie do nas przychodziły i znakomicie się czuły

 
 

WIZJA PRZEDSZKOLA

 • wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka
 • wyrównywanie szans rozwojowych i edukacyjnych wychowanków i przygotowanie do podjęcia nauki w szkole
 • podejmowanie działań dydaktyczno-wychowawczych zmierzających do rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności wychowanków
 • stworzenie, we współpracy z rodzicami spójnego systemu wychowawczego
 • wspomaganie doskonalenia i rozwoju zawodowego kadry pedagogicznej
 • właściwy dobór kadry niepedagogicznej, zaangażowanej w rozwój placówki, gotowej podnosić swoje kwalifikacje zawodowe wg potrzeb przedszkola
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku
 • stała współpraca z instytucjami wspierającymi rodzinę
 • stała współpraca z jednostką nadzorującą – Urzędem Dzielnicy Bemowo
 • dbałość o bazę materialną placówki, w celu zagwarantowania bezpieczeństwa i prawidłowego rozwoju dzieci
 • ewaluacja podejmowanych działań i systematyczne doskonalenie jakości pracy przedszkola
 • tworzenie placówki przyjaznej, innowacyjnej, nastawionej na osiąganie sukcesów, przygotowującej dzieci do podjęcia nauki w szkole
 • realizacja założeń polityki oświatowej m.st. Warszawy w zakresie wspierania rozwoju i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym
 • umożliwienie wyrównywania szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnienie w swoich działaniach potrzeb środowiska
 • zapewnienie każdemu dziecku podmiotowego i indywidualnego traktowania
 • tworzenie bezpiecznych warunków do radosnej zabawy i nauki
 • wspomaganie dzieci w ich aktywności twórczej
 • rozwijanie u dzieci poczucia własnej wartości, by bez ograniczeń mogły podejmować aktywność na każdym etapie swojego życia
 • promowanie dbania o zdrowie i zachowań przyjaznych przyrodzie, budowanie poczucia tożsamości narodowej, rozwijanie kompetencji społecznych
 • tworzenie placówki przyjaznej, innowacyjnej, przygotowującej dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawionej na osiąganie sukcesów
 • pełnienie funkcji doradczej i wspierającej działania wychowawcze wobec rodziców – rodzic jako współautor sukcesów dziecka
 • zatrudnianie wykwalifikowanej, kompetentnej, zaangażowanej i odpowiedzialnej kadry pedagogicznej
 • stosowanie aktywnych metod pracy, programów i nowatorskich rozwiązań, które gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola
 • wzbogacanie zaplecza dydaktycznego wpływającego na wysoki poziom świadczonych usług
Współpracujemy z:
Skip to content