Harmonogram dnia

Grupy młodsze

7.00 – 8.20
Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze (w zależności od godzin pracy oddziału – w grupach łączonych).  Zabawy wg inwencji dzieci – kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dziećmi i z dorosłymi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych. Praca indywidualna (z dzieckiem zdolnym dysfunkcyjnym). Zestaw zabaw ruchowych lub ćwiczeń porannych.

8.20 – 8.30
Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymania ładu i porządku.
Przygotowanie do śniadania.

8.30 – 9.00
Śniadanie – przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku.

9.00 – 10.00
Zajęcia edukacyjne realizowane w oparciu o podstawę programową. Nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka. Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych.

10.00 – 10.20
Czynności higieniczne. Drugie śniadanie.

10.20 – 11.20
Zajęcia i zabawy w ogrodzie przedszkolnym podejmowane z inicjatywy dzieci lub organizowane przez nauczyciela. Spacery i wycieczki. Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej. W sytuacji niepogody zabawy ruchowe i dowolne w sali, oparte na spontanicznej aktywności dziecka i wspierające integrację.

11.20 – 11.30
Czynności higieniczne.

11.30 – 12.00
Pierwsze danie obiadowe.

12.00 – 12.30
Swobodne oraz inspirowane przez nauczycielkę zabawy dzieci w sali.

12.30 – 13.00
Czynności higieniczne, przygotowanie do drugiego dania obiadowego.

13.00 – 14.10
Czynności samoobsługowe – rozwijanie umiejętności samodzielnego rozbierania/ubierania się dzieci, dbania o własne rzeczy.
Odpoczynek poobiedni – słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej oraz literatury dziecięcej czytanej przez nauczycieli.

14.10 – 14.30
Czynności higieniczne – przygotowanie do podwieczorku.

14.30 – 15.00
Podwieczorek.

15.00 – 17.30
Kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia gramatyczne, słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualna, zabawy dowolne wg zainteresowań, zajęcia w małych zespołach. W okresie wiosenno – letnim i wczesno jesiennym pobyt na świeżym powietrzu. O godz. 16.30 drugi podwieczorek poprzedzony czynnościami higienicznymi. Rozchodzenie się dzieci.

 

Grupy starsze

7.00 – 8.20
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (w zależności od godzin pracy oddziału- w grupie łączonej). Zabawy wg inwencji dzieci- kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dziećmi i dorosłymi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych. Praca indywidualna (z dzieckiem zdolnym i z dzieckiem dysfunkcyjnym). Zestaw zabaw ruchowych lub ćwiczeń porannych.

8.20 – 8.30
Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymania ładu i porządku. Przygotowanie do śniadania.

8.30 – 9.00
Śniadanie- przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku.

9.00 – 10.00
Zajęcia edukacyjne realizowane w oparciu o podstawę programową (w tym zajęcia z języka nowożytnego). Nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka. Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych.

10.00 – 10.20
Czynności higieniczne. Drugie śniadanie.

10.20 – 11.20
Zajęcia i zabawy w ogrodzie przedszkolnym podejmowane z inicjatywy dzieci lub organizowane przez nauczyciela. Spacery i wycieczki. Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej. W sytuacji niepogody zabawy ruchowe i dowolne w sali, oparte na spontanicznej aktywności dziecka i wspierające integrację.

11.20 – 11.30
Czynności higieniczne, przygotowanie do pierwszego dania obiadowego.

11.30 – 12.00
Pierwsze danie obiadowe.

12.00 – 12.30
Czas relaksu – odpoczynek przy muzyce. Czytanie książek w związku z akcją „Cała Polska czyta dzieciom” oraz realizowanej innowacji pedagogicznej. Czynności higieniczne, przygotowanie do II dania obiadowego.

12.30 – 13.00
Drugie danie obiadowe.

13.00 – 14.20
Gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka, zajęcia edukacyjno-wyrównawcze. Zajęcia rytmiczne, plastyczne, językowe i teatralne rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci. Pobyt w ogrodzie przedszkolnym – zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci. Zabawy w kącikach zainteresowań.

14.20 – 14.30
Czynności higieniczne, przygotowanie do podwieczorku.

14.30 – 15.00
Podwieczorek- wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych związanych ze spożywaniem posiłku

15.00 – 17.30
Kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia gramatyczne, słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualna, zabawy dowolne wg zainteresowań, zajęcia w małych zespołach. W okresie wiosenno-letnim i wczesnojesiennym pobyt na świeżym powietrzu . Rozchodzenie się dzieci.

Współpracujemy z:
Skip to content